ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ – ΑΔΑ: Ψ9ΡΖ46907Θ-Ο2Θ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ
Ημερομηνία: 22/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/08/2023 08:37:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΡΖ46907Θ-Ο2Θ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου