ΧΕ-1733 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Covid -19 ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 , Υπ. 6 /ΟΠΣ 5 – ΑΔΑ: Ψ7ΜΡ46907Θ-Θ0Μ

Θέμα: ΧΕ-1733 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Covid -19 ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 , Υπ. 6 /ΟΠΣ 5
Ημερομηνία: 29/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/09/2023 13:40:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΜΡ46907Θ-Θ0Μ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου