ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ – ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΟΥΡΩΝ – ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΟ " – ΑΔΑ: Ψ5ΖΟ46907Θ-3Θ1

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ – ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΟΥΡΩΝ – ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΟ "
Ημερομηνία: 09/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/08/2023 14:10:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΖΟ46907Θ-3Θ1
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου