ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: Ψ4Ζ246907Θ-ΧΟΧ

Θέμα: ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 01/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/08/2023 09:49:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4Ζ246907Θ-ΧΟΧ
Είδος: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Λήψη αρχείου