ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΠΑΝΑΚΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΡΑΜΜΑΤΑ – ΑΔΑ: Ψ4ΜΝ46907Θ-3ΜΩ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΠΑΝΑΚΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
ΡΑΜΜΑΤΑ
Ημερομηνία: 22/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/08/2023 13:28:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΜΝ46907Θ-3ΜΩ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου