ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2023 – ΑΔΑ: Ψ3ΞΟ46907Θ-Τ62

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2023
Ημερομηνία: 04/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/08/2023 12:27:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΞΟ46907Θ-Τ62
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου