ΧΕ-1669 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: Ψ33Θ46907Θ-Π73

Θέμα: ΧΕ-1669 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 08/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/08/2023 08:21:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ33Θ46907Θ-Π73
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου