Ε.Κ.Α.Π.Υ ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – ΑΔΑ: ΩΧΩΡ46907Θ-2ΥΒ

Θέμα: Ε.Κ.Α.Π.Υ ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Ημερομηνία: 28/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/08/2023 09:52:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΩΡ46907Θ-2ΥΒ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου