Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 120/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 9ΘΧΨ46907Θ-ΩΚΒ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 120/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 29/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/08/2023 14:15:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΘΧΨ46907Θ-ΩΚΒ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου