Α.Δ.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Π.Ο. – ΑΔΑ: 9Θ6Δ46907Θ-Γ7Τ

Θέμα: Α.Δ.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Π.Ο.
Ημερομηνία: 22/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/08/2023 14:49:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Θ6Δ46907Θ-Γ7Τ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου