ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΘΗΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ CD, ΟΠΤΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ) – ΑΔΑ: 9ΠΞΜ46907Θ-ΨΜΝ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΘΗΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ CD, ΟΠΤΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ)
Ημερομηνία: 24/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/08/2023 11:31:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΞΜ46907Θ-ΨΜΝ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου