ΧΕ-1784 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ POS ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 – ΑΔΑ: 9ΩΦΨ46907Θ-ΦΞΖ

Θέμα: ΧΕ-1784 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ POS ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023
Ημερομηνία: 31/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/11/2023 14:44:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΦΨ46907Θ-ΦΞΖ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου