Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΣΑΚΚΟΣ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 10×15» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 9ΙΟΑ46907Θ-ΧΞ7

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΣΑΚΚΟΣ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 10×15» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 22/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/08/2023 12:51:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΙΟΑ46907Θ-ΧΞ7
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου