ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΩΡΛ – ΑΔΑ: 9ΕΜΒ46907Θ-8Ψ4

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΩΡΛ
Ημερομηνία: 22/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/08/2023 11:37:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΕΜΒ46907Θ-8Ψ4
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου