ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΨΥ & ΚΕΦΙΑΠ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ Δ ΛΟΥΚΑΣ – ΑΔΑ: 9ΑΒ546907Θ-ΦΚ7

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΨΥ & ΚΕΦΙΑΠ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ Δ ΛΟΥΚΑΣ
Ημερομηνία: 18/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/08/2023 14:02:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΑΒ546907Θ-ΦΚ7
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου