ΧΕ-1613 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 620/2023 – ΑΔΑ: 6ΖΥΡ46907Θ-ΘΓΥ

Θέμα: ΧΕ-1613 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 620/2023
Ημερομηνία: 04/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/09/2023 09:49:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΥΡ46907Θ-ΘΓΥ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου