ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΘ – ΑΔΑ: 6Ξ4Ι46907Θ-8ΞΘ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΘ
Ημερομηνία: 09/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/08/2023 09:26:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ξ4Ι46907Θ-8ΞΘ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου