ΧΕ-1644 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4999/2022 Αρθ.69 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 2/15-02-2023 ΘΕΗΔ13 – ΑΔΑ: 6ΒΖΕ46907Θ-4ΨΨ

Θέμα: ΧΕ-1644 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4999/2022 Αρθ.69 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 2/15-02-2023 ΘΕΗΔ13
Ημερομηνία: 07/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/09/2023 09:50:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΖΕ46907Θ-4ΨΨ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου