ΧΕ-1735 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid -19 ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 ,Υπ. 6 /ΟΠΣ 5070602 – ΑΔΑ: 6ΤΞΣ46907Θ-ΧΘΗ

Θέμα: ΧΕ-1735 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid -19 ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 ,Υπ. 6 /ΟΠΣ 5070602
Ημερομηνία: 29/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/09/2023 13:41:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΞΣ46907Θ-ΧΘΗ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου