ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 39/2023 Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ – ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ» (CPV: 33162100-4) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χαλκίδας συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 251.413,20€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 311.752,37€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών. – ΑΔΑ: 6ΤΙ946907Θ-50Ε

Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 39/2023
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια:
«ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ – ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ»
(CPV: 33162100-4)
για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χαλκίδας συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 251.413,20€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 311.752,37€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.
Ημερομηνία: 30/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/08/2023 08:18:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΙ946907Θ-50Ε
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου