ΧΕ-1758 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1484/2023 – ΑΔΑ: 6ΘΘΛ46907Θ-ΓΣΘ

Θέμα: ΧΕ-1758 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1484/2023
Ημερομηνία: 31/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/09/2023 10:37:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΘΛ46907Θ-ΓΣΘ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου