ΧΕ-1622 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΝΟΙΚΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Β’ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: 6ΨΤΒ46907Θ-ΙΝ9

Θέμα: ΧΕ-1622 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΝΟΙΚΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Β’ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 07/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/08/2023 08:41:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΤΒ46907Θ-ΙΝ9
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου