Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 2,5cm» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6ΨΦΙ46907Θ-884

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 2,5cm» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 10/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/08/2023 09:16:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΦΙ46907Θ-884
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου