ΧΕ-1719 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΦΟΡΟΣ Α.Α.Δ.Ε ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ ΜΕ ΕΠΙΧ/ΓΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: 6ΩΟΓ46907Θ-ΖΔΚ

Θέμα: ΧΕ-1719 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΦΟΡΟΣ Α.Α.Δ.Ε ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ ΜΕ ΕΠΙΧ/ΓΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 28/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/08/2023 07:30:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΟΓ46907Θ-ΖΔΚ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου