ΧΕ-1668 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ,ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΩΡΩΝ ΕΠΙΣΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Covid-19 ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 ,Υπ. 6/ΟΠΣ 5070602 – ΑΔΑ: 6ΜΞΘ46907Θ-ΡΨΚ

Θέμα: ΧΕ-1668 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ,ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΩΡΩΝ ΕΠΙΣΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Covid-19 ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 ,Υπ. 6/ΟΠΣ 5070602
Ημερομηνία: 08/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/08/2023 08:21:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΞΘ46907Θ-ΡΨΚ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου