Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΠΟΔΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ(ΓΙΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ)» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6ΜΩΩ46907Θ-ΤΩ9

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΠΟΔΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ(ΓΙΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ)» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 08/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/08/2023 08:29:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΩΩ46907Θ-ΤΩ9
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου