«ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΠΛΕΓΜΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ (ΒΑΖΕΛΙΝΗ & ΑΡΓΥΡΟ

Θέμα: «ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΠΛΕΓΜΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ (ΒΑΖΕΛΙΝΗ & ΑΡΓΥΡΟ Ημερομηνία: 29/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/08/2023 09:15:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΘΒ46907Θ-ΧΤ8
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου