ΧΕ-1789 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1335/2023 & ΧΕ 599/2023 – ΑΔΑ: 6ΛΔΨ46907Θ-Ι96

Θέμα: ΧΕ-1789 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1335/2023 & ΧΕ 599/2023
Ημερομηνία: 31/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/09/2023 10:37:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΔΨ46907Θ-Ι96
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου