Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΔΙΑΛΥΜΑ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΡΓΙΛΟΥ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6ΙΠΙ46907Θ-ΩΨΓ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΔΙΑΛΥΜΑ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΡΓΙΛΟΥ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 25/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/08/2023 12:16:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΠΙ46907Θ-ΩΨΓ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου