ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 36/2023 Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την προμήθεια: «ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ», για την κάλυψη των αναγκών του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 270.300,00€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 335.172,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά και μόνο βάσει τιμής, για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας και για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών. – ΑΔΑ: 6ΗΩΒ46907Θ-1Ο1

Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 36/2023
Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την προμήθεια:
«ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ», για την κάλυψη των αναγκών του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας,
συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 270.300,00€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 335.172,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά και μόνο βάσει τιμής, για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας και για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.
Ημερομηνία: 10/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/08/2023 14:20:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΩΒ46907Θ-1Ο1
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου