ΧΕ-1658 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid-19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 , Υπ. 6/ΟΠΣ 5070602 – ΑΔΑ: 6ΙΓΙ46907Θ-0ΞΣ

Θέμα: ΧΕ-1658 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid-19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 , Υπ. 6/ΟΠΣ 5070602
Ημερομηνία: 08/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/08/2023 08:20:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΓΙ46907Θ-0ΞΣ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου