ΧΕ-1768 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1711/2022 – ΑΔΑ: 6Η2Σ46907Θ-9ΟΑ

Θέμα: ΧΕ-1768 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1711/2022
Ημερομηνία: 31/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/09/2023 10:45:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Η2Σ46907Θ-9ΟΑ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου