ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 37/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ» ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (κατάθεση σφραγισμένων προσφορών), με ανάρτηση και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσίας «Μίσθωσης Αδειοδοτημένων Ασθενοφόρων» προκειμένου, να καλυφθούν οι ανάγκες του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 15.000,00€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 18.600,00€ με ΦΠΑ 24%. – ΑΔΑ: 6ΓΒΝ46907Θ-ΔΟΘ

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 37/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ»
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (κατάθεση σφραγισμένων προσφορών), με ανάρτηση και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσίας «Μίσθωσης Αδειοδοτημένων Ασθενοφόρων» προκειμένου, να καλυφθούν οι ανάγκες του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 15.000,00€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 18.600,00€ με ΦΠΑ 24%.
Ημερομηνία: 01/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/08/2023 13:28:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΒΝ46907Θ-ΔΟΘ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου