ΧΕ-1653 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ " , ΠΡΩΤΑ ΧΕ – ΑΔΑ: 6ΓΣ146907Θ-2ΞΑ

Θέμα: ΧΕ-1653 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ " , ΠΡΩΤΑ ΧΕ
Ημερομηνία: 08/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/08/2023 09:10:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΣ146907Θ-2ΞΑ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου