ΧΕ-1783 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ POS ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. ΠΩΤ. 18452/31-08-2023 – ΑΔΑ: 6Γ1346907Θ-Β66

Θέμα: ΧΕ-1783 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ POS ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. ΠΩΤ. 18452/31-08-2023
Ημερομηνία: 31/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/11/2023 14:44:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Γ1346907Θ-Β66
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου