ΧΕ-1679 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: 69ΛΚ46907Θ-ΩΩ9

Θέμα: ΧΕ-1679 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 16/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/08/2023 08:21:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 69ΛΚ46907Θ-ΩΩ9
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου