ΧΕ-1721 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΥΠΕΡ Ε.Κ.Α.Π.Υ.ΝΠΔΔ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22Α ΤΟΥ ν.4472/2017 – ΑΔΑ: 689Λ46907Θ-ΚΤ8

Θέμα: ΧΕ-1721 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΥΠΕΡ Ε.Κ.Α.Π.Υ.ΝΠΔΔ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22Α ΤΟΥ ν.4472/2017
Ημερομηνία: 28/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/08/2023 07:56:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 689Λ46907Θ-ΚΤ8
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου