ΧΕ-1683 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5015/2023 Αρθ.6 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 5/09-03-2023 Θ6 – ΑΔΑ: 67ΡΖ46907Θ-Ω0Ψ

Θέμα: ΧΕ-1683 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5015/2023 Αρθ.6 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 5/09-03-2023 Θ6
Ημερομηνία: 23/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/11/2023 09:56:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 67ΡΖ46907Θ-Ω0Ψ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου