ΧΕ-1678 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: 624Β46907Θ-ΚΤ3

Θέμα: ΧΕ-1678 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 10/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/08/2023 08:42:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 624Β46907Θ-ΚΤ3
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου