ΧΕ-1618 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΔΙΑΛΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟ mixsolCa 0" και " ΔΙΑΛΥΜΑ ΚΙΤΡΙΚΟΥ 20-4 citrachoice" ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 61ΛΑ46907Θ-Ε9Ξ

Θέμα: ΧΕ-1618 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΔΙΑΛΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟ mixsolCa 0" και " ΔΙΑΛΥΜΑ ΚΙΤΡΙΚΟΥ 20-4 citrachoice" ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 04/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/10/2023 11:23:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 61ΛΑ46907Θ-Ε9Ξ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου