ΧΕ-1436 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΝΟΙΚΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Β’ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: ΡΓΚΛ46907Θ-4ΝΨ

Θέμα: ΧΕ-1436 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΝΟΙΚΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Β’ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 13/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/07/2023 14:58:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΓΚΛ46907Θ-4ΝΨ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου