ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟ ΜΟΝΙΤΟΡ – ΑΔΑ: ΨΖΜΦ46907Θ-ΩΚΚ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟ ΜΟΝΙΤΟΡ
Ημερομηνία: 13/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/07/2023 13:13:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΜΦ46907Θ-ΩΚΚ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου