ΧΕ-1483 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ- ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΙΔΗ- ΑΝΤΙΣΥΠΤΙΚΑ" , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΥΚΔ46907Θ-Ε2Ψ

Θέμα: ΧΕ-1483 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ- ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΙΔΗ- ΑΝΤΙΣΥΠΤΙΚΑ" , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 18/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/09/2023 10:50:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΚΔ46907Θ-Ε2Ψ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου