ΧΕ-1478 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ "ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ & ΣΚΟΥΦΟΣ Μ.Χ. ΜΕ ΟΡΑΤΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΞΥΚ46907Θ-ΧΙ3

Θέμα: ΧΕ-1478 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ "ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ & ΣΚΟΥΦΟΣ Μ.Χ. ΜΕ ΟΡΑΤΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 18/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/09/2023 13:21:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΥΚ46907Θ-ΧΙ3
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου