ΧΕ-1475 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1529/2022 – ΑΔΑ: ΨΞΒΣ46907Θ-Ο58

Θέμα: ΧΕ-1475 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1529/2022
Ημερομηνία: 17/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/07/2023 08:55:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΒΣ46907Θ-Ο58
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου