ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΑΔΑ: ΨΞΣΥ46907Θ-6ΓΩ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ
Ημερομηνία: 13/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/07/2023 12:49:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΣΥ46907Θ-6ΓΩ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου