ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΣΕΤ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΦΛΕΒΩΝ" – ΑΔΑ: ΨΞ4Θ46907Θ-4Ι3

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΣΕΤ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΦΛΕΒΩΝ"
Ημερομηνία: 25/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/07/2023 09:42:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞ4Θ46907Θ-4Ι3
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου