ΧΕ-1399 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ " ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΕΝΤΕ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ LEICA " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΞ0Ζ46907Θ-ΘΛΞ

Θέμα: ΧΕ-1399 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ " ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΕΝΤΕ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ LEICA " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 13/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/09/2023 09:47:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞ0Ζ46907Θ-ΘΛΞ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου