ΧΕ-1465 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ & ΣΥΡΙΓΓΕΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΒΒΨ46907Θ-ΣΔΝ

Θέμα: ΧΕ-1465 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ & ΣΥΡΙΓΓΕΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 17/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/09/2023 13:21:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΒΨ46907Θ-ΣΔΝ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου