ΧΕ-1325 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΒ9Τ46907Θ-Υ5Δ

Θέμα: ΧΕ-1325 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 07/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/08/2023 09:17:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒ9Τ46907Θ-Υ5Δ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου